Denne nettsiden bruker cookies. Ved å fortsette godkjenner du bruken av cookies. Les mer. OK

Nye regler om ansettelse og innleie

Publisert 30. januar 2019

Fått med deg de nye reglene om ansettelse og innleie?

Den 1. januar 2019 kom det flere endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene medfører bedre rettigheter for arbeidstakere, og det er viktig at arbeidsgivere setter seg inn i de nye reglene.

Hva er fast ansettelse?

For det første er det nå definert i arbeidsmiljøloven hva som menes med «fast ansettelse». Hovedregelen i arbeidslivet har vært og er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Det er imidlertid lov til å ansette personer i midlertidige stillinger såfremt visse krav i arbeidsmiljøloven er oppfylt. Midlertidig ansettelse er altså et unntak fra hovedregelen.

Men: Hva menes med fast ansettelse?

Hva som egentlig er en «fast ansettelse» har aldri vært klart definert i loven. Fra 1. januar 2019 står det imidlertid klart definert i arbeidsmiljøloven at en fast ansettelse vil si at ansettelsen er «løpende» og «tidsubegrenset». Med andre ord at man ikke har en avtalt siste arbeidsdag – hvilket er tilfelle ved midlertidige ansettelser.

For at et fast ansettelsesforhold skal opphøre, må enten arbeidsgiver eller arbeidstaker ønske å avslutte arbeidsavtalen. For å avslutte et fast ansettelsesforhold, er det reglene i arbeidsmiljøloven om oppsigelse og avskjed som gjelder.

En arbeidstaker kan når som helst velge å avslutte sitt ansettelsesforhold. Arbeidsgivere må imidlertid forholde seg til strenge regler om både hvordan de må gå frem for å avslutte et ansettelsesforhold og hva som utgjør et saklig (lovlig) grunnlag for en eventuell oppsigelse eller avskjed. Fast ansettelse sikrer arbeidstakere forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stilingsomfang.

Definisjonen som nå er inntatt i arbeidsmiljøloven er i tråd med hva som har vært gjeldende praksis, men ved å definere hva som faktisk menes med «fast ansettelse» er arbeidstakernes rettigheter synliggjort og styrket.

Enklere å kreve fast ansettelse

Tidligere var det slik at dersom man var midlertidig ansatt, hadde en arbeidstaker krav på fast ansettelse hovedsakelig i følgende tilfeller:

  • Han/hun hadde vært sammenhengende ansatt i et vikariat i tre år
  • Han/hun hadde vært sammenhengende ansatt i fire år fordi arbeidet er av «midlertidig karakter» (typisk prosjektstillinger)

Nå er arbeidsmiljøloven blitt endret, slik at arbeidstakere også kan ha krav på fast ansettelse dersom:

  • Han/hun har vært sammenhengende midlertidig ansatt i en kombinasjon av vikariat og «midlertidig karakter»-stillinger i tre år.

Med andre ord kan arbeidstaker for eksempel ha vært i et vikariat i to år hos en arbeidsgiver før man har gått over i en stilling av «midlertidig karakter» i ett år og ha krav på fast ansettelse. Dette vil medføre at flere arbeidstakere vil kunne ha krav på fast ansettelse på et tidligere tidspunkt enn tidligere.

Nye regler for innleie av arbeidskraft

Når en arbeidsgiver leier inn arbeidstakere, enten fra et såkalt bemanningsforetak eller en annen virksomhet, kalles det arbeidsinnleie. Det gjelder strenge regler for når arbeidsinnleie er lovlig.

Før kunne lokale fagforeninger inngå avtaler med arbeidsgivere om å utvide adgangen for å leie inn arbeidstakere. Med andre ord kunne arbeidsgiver og den lokale fagforeningen avtale unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler.

Dette har imidlertid blitt strengere. Nå er det kun er større fagforeninger med minst 10 000 medlemmer (kalt «fagforening med innstillingsrett») som har anledning til å inngå slike avtaler med arbeidsgivere.

Inngåtte avtaler med lokale fagforeninger som er inngått før 1. januar 2019 vil være gyldige frem til 1. juli 2019. Etter dette kan ikke arbeidsgivere inngå slike avtaler med lokale fagforeninger.

Har du ytterligere spørsmål om reglene for ansettelse og innleie er du velkommen til å ta kontakt med oss for bistand.

Advokat Bibbi Moen Drange